Tá an ráiteas príobháideachais seo leagtha amach ag Futa Fata mar léiriú ar a thiomantas daingean don phríobháideachas. 

Anseo thíos tá eolas faoi na gnásanna atá i bhfeidhm ag Futa Fata maidir le bailiú agus scaipeadh eolais.

Is féidir le húsáideoir na suíomhanna gréasáin againn a rochtain agus roinnt de na seirbhísí a úsáid gan aon eolas a thabhairt.  Ar an lámh eile, áfach, chun úsáid a bhaint as seirbhísí ar líne nó seirbhísí iarrtha Futa Fata, ní mór do gach úsáideoir buneolas teagmhála agus déimeagrafach a sholáthar. Ní chuireann muid an t-eolas sin ar fáil d’aon dream eile.

Ní leanann muid cosán brabhsála aon úsáideora taobh amuigh dár suíomhanna
gréasáin féin.

Eolas a bhailíonn Futafata.ie

Aighneachtaí Foirme / Seirbhísí Iarrtha:

Más mian le húsáideoirí teagmháil a dhéanamh le Futa Fata maidir le táirgí agus seirbhísí, ní mór dóibh sonraí pearsanta a iontráil.  Is iad na seirbhísí dá bhfuil sonraí pearsanta ag teastáil:

De ghnáth is seoladh ríomhphoist agus ainm an t-eolas atá ag teastáil má dhéanann úsáideoir teagmháil le Futa Fata maidir le seirbhísí.  Nuair a dhéanann úsáideoir teagmháil linn maidir le seirbhísí is féidir leis/léi ‘seirbhísí iarrtha’ a roghnú chomh maith chun faisnéis/tairiscintí éagsúla de ríomhphost a iarraidh (féach Gnásanna Seirbhísí Iarrtha thíos).

Mura bhfuil fonn ar úsáideoir leanúint de bheith ag fáil ríomhphost ó Futa Fata tar éis dó / di clárú, ní gá ach é sin a chur in iúl agus ní leanfar den teagmháil.

Aithníonn Futa Fata an fhreagracht atá orthu maidir le bainistiú aon sonraí pearsanta agus tá siad tiomanta do phríobháideachas a chosaint agus a chaomhnú trí na dualgais a bhaineann leis an Acht um Chosaint Sonraí agus an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint

Sonraí (RGCS) a chomhlíonadh.

Fianáin

Baineann an suíomh seo úsáid as Google Analytics, seirbhís anailísíochta ar líne a chuireann Google, Inc. (“Google”) ar fáil. Baineann Google Analytics úsáid as fianáin, ar comhaid téacs iad a chuirtear ar do ríomhaire le cuidiú leis an suíomh anailís a dhéanamh ar an gcaoi a mbaineann cuairteoirí úsáid as an suíomh. Cuirtear an t-eolas faoin úsáid a bhaineann tú as an suíomh (do sheoladh IP san áireamh) ar aghaidh chuig Google. Stórálann Google an t-eolas ar fhreastalaithe in áiteanna taobh amuigh d'Éirinn lena n-áirítear Stáit Aontaithe Mheiriceá, an Eoraip nó an Áise. Bainfidh Google úsáid as an eolas seo le measúnú a dhéanamh ar úsáid an tsuímh, le tuairiscí a ghinniúint ar úsáid an tsuímh d'oibritheoirí agus le seirbhísí a sholáthar maidir le húsáid an tsuímh agus an idirlín. D'fhéadfadh Google an t-eolas seo a aistriú go tríú páirtí más gá, de réir an dlí, nó sa chás go bhfuil eolas á phróiseáil ag tríú páirtí thar ceann Google. Ní dhéanfaidh Google nasc idir do sheoladh IP agus aon fhaisnéis eile a choinníonn Google.

Is féidir leat diúltú fianáin a úsáid trí na socruithe cuí a roghnú ar do bhrabhsálaí. Ní mór cuimhneamh, áfach, go bhfuil seans ann nach mbeidh ar do chumas úsáid a bhaint as feidhmiúlacht iomlán an tsuímh má roghnaíonn tú na socruithe seo. Is ionann úsáid a bhaint as an suíomh seo agus cead a thabhairt do Google faisnéis a phróiseáil sa bhealach agus do na cuspóirí atá leagtha amach thuas.

Tuilleadh eolais faoin gcaoi a mbaineann Google úsáid as fianáin:

http://www.google.com/policies/technologies/cookies/

Úsáid fianán Google Analytics ar shuíomhanna gréasáin:

http://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Eolas Uathlogáilte

Úsáideann muid do sheoladh IP, do ghníomhairí úsáideora logála UA agus do sheoladh tagarthach chun chuidiú linn diagnóis a dhéanamh ar dheacrachtaí a bhaineann leis an fhreastalaí againn, chun an suíomh Gréasáin a riar agus chun úsáideoirí uathúla a aithint.  Baintear úsáid as do sheoladh IP chomh maith chun eolas ginearálta deimeagrafach a bhailiú.  Ní chuireann muid an t-eolas sin ar fáil d’aon dream eile.

Coimisinéir Cosanta Sonraí na hÉireann

Tá tuilleadh eolais faoi do chearta maidir le príobháideachas sonraí ar fáil ar shuíomh gréasáin An Choimisinéara Chosanta Sonraí.

http://www.dataprotection.ie/docs/A-guide-to-your-rights-Plain-English-Version/r/858.htm

Ríomhphost

Ó am go chéile úsáideann Futa Fata seoltaí ríomhphoist a bailíodh ó fhoirmeacha ar líne chun eolas a chur amach de ríomhphost chuig síntiúsóirí maidir le seirbhísí Futa Fata.  Is féidir cur in iúl ar gach foirm gur mian leat tuilleadh eolais de ríomhphost ó Futa Fata.

Naisc Sheachtracha

Tá naisc le suíomhanna eile ar fáil ar an suíomh seo.  Níl Futa Fata freagrach as cleachtais phríobháideachais ná as ábhar na suíomhanna seo.

Slándáil

Tá bearta slándála i bhfeidhm ag an suíomh seo mar chosaint ar chailliúint, mhí-úsáid agus athrú eolais atá faoinár gcúram.  Faraor, ní féidir aon ráthaíocht a thabhairt go mbeidh sonraí a sheoltar ar an Idirlíon 100% slán.  Dá bhrí sin, cé go ndéanaimid gach dícheall lena chinntiú go mbeidh do shonraí pearsanta slán, ní féidir le Futa Fata aon dearbhú ná ráthaíocht a thabhairt maidir le slándáil aon eolais a sheolann tú chugainn, táirgí ná seirbhísí ar líne. Ar do phriacal féin atá sé.  Ón uair a fhaigheann muid do chuid sonraí, déanann muid gach dícheall lena chinntiú go mbeidh siad slán ar na córais againn.

Cearta an Duine Aonair

De réir na reachtaíochta agus an RGCS tá na bunchearta seo ag daoine aonair maidir leis na sonraí pearsanta atá á gcoinneáil maidir leo:

  1. An ceart rochtain a bheith acu ar shonraí pearsanta agus eolas a bhaineann go sonrach leo.
  2. An ceart botúin a aithnítear sna sonraí nó san eolas sin a cheartú.
  3. An ceart a iarraidh na sonraí nó an t-eolas sin a scrios (an ceart go ndéanfar dearmaid orthu)
  4. An ceart diúltú do mhargaíocht dhíreach
  5. An ceart bac a chur ar phróiseáil a sonraí pearsanta
  6. An ceart sonraí pearsanta a aistriú

Cloífidh Futa Fata le riachtanais na reachtaíochta agus an RGCS i ngach slí, i gcomhréir le hacmhainn agus dualgais na heagraíochta. 

Iarratais rochtana

De réir na gceart thuas tá an ceart ag duine aonair rochtain a iarraidh ar shonraí pearsanta agus eolas a choinnítear orthu leis an eolas a sheiceáil agus dlíthiúlacht phróiseáil an eolais a chinntiú. Faoin RGCS tá an ceart acu:

Seo na céimeanna atá le glacadh maidir le hiarratais rochtana chuig an eagraíocht:

leis an eolas a fháil is féidir an t-eolas a nochtadh. Ar an gcúis seo, caithfear deimhniú aitheantais a dhéanamh maidir leis an iarratasóir nó maidir leis an ionadaí atá acu. Is féidir leis na daoine seo iarratas a dhéanamh maidir le rochtain a fháil ar shonraí pearsanta:

Caithfear céimeanna cuí a ghlacadh le haitheantas an iarratasóra a dheimhniú sula dtosófar ar aon obair maidir leis an iarratas. Iarrfaidh Futa Fata síneadh ama dhá mhí ar an sprioc thuas má mheasann siad go bhfuil an t-iarratas casta nó ilghnéitheach. Tá forálacha eile an RGCS agus na reachtaíochta ábhartha má mheastar go bhfuil iarratas gan bhunús nó thar fóir.

Gearáin